PAST KINGS AND EMIRS OF KANO

999 To Date

 

HABE / KUTUMBAWA

(999 1807)

1.      Bagauda Dan Bawo Jikan Bayajidda          999 1063

2.      Warisi Dan Bagauda                                     1063 1098

3.      Gijimasu dan Warisi                                      1098   1134

4.      Nawata Daga Wata                                    1134 1136

5.      Yusa Dan Gijimasu                                        1136 1194

6.      Naguji Dan Gijimasu                                     1194 1247

7.      Guguwa Dan Gijimasu                                 1247 1290

8.      Shekarau Dan Dariki                                          1290 1307

9.      Tsamiya Dan Shekarau                                       1307 1343

10. Usman Zamna Gawa                              1343 1349

11. Yaji Dan Tsamiya                                  1349 1385

12. Bugaiya Dan Tsamiya                           1385 1390

13. Kanajeji Dan Yaji                                         1390 1410

14. Umaru Dan Kaneji                                        1410 1421

15. Dawuda Dan Kaneji                              1421 1438

16. Abdullahi Barje                                       1438 1452

17. Dakauta Dan Abdullahi                        1452 1452

18. Atume Dan Dakauta                                   1452 1463

19. Yakubu Dan Abdullahi                                1463 1464

20. Muhammad Rumfa Dan Yakubu               1464 - 1499

21. Abdullahi                                                    1499 1509

22. Muhammad Kisoke                                    1509 1565

23. Yakubu Dan Kisoke                                    1565 1565

24. Dauda Abasna                                             1565 1565

25. Abubakar Kado                                            1565 1573

26. Muhammad Shashiri                                     1573 1582

27. Muhammad Zaki                                           1582 1618

28. Muhammad NaZaki                                      1618 1623

29. Kutumbi Dan Muhammad                           1623 1648

30. Alhaji Dan Muhammad                                1648 1649

31. Shekarau                                                        1649 1651

32. Kutuna Dan Alhaji                                         1651 1652

33. Soyaki                                                             1652 1652

34. Kukuna                                                           1652 1660

35. Bawa Dan Kuka                                            1660 1670

36. Hadi Dan Bawa                                            1670 1703

37. Muhammad Sharif                                       1703 1731

38. Muhammad Kumbari                                  1731 1743

39. Alhaji Kabi                                                     1743 1753

40. Yaji                                                                 1753 1768

41. Babba Zaki                                                    1768 1776

42. Dawuda                                                        1776 1781

43. Muhammad Alwali                                      1781 - 1807  

 

 

THE FULANI EMIRS OF KANO

1807 TO DATE

44. Sulaimanu Dan Abuhama                         1807 1819

45. Ibrahim Dabo Dan Mahamudu                1819 1846

46. Usmanu Dan Dabo                                     1846 1855

47. Abdullahi Dan Dabo (Shekara)                 1855 1882

48. Muhammad Bello Dan Dabo                   1882 1893

49. Tukur Dan Muhammad Bello                    1893 1894

50. Aliyu Dan Abdullahi                                   1894 1903

51. Muhammadu Abbas Dan Abdullahi       1903 1919

52. Usman Dan Abdullahi                                1919 1926

53. Abdullahi Bayero                                        1926 1953

54. Muhammad Sanusi Dan Abdullahi          1953 1963

55. Muhammad Inuwa Dan Abbas               1963 1963

56.  Ado Dan Abdullahi Bayero                     1963 To Date.

 

SUMMARY

43 Habe / Kanawa                            999 1807 (808 Years)

13 - Fulani                                        1807 2004 (197 Years to Date)

 

Back to Home